Ponuka

Naše kurzy

Kurzy rešpektujú požiadavky celoeurópskeho referenčného rámca /CEFR/ a sú štruktúrované tak, aby rozvíjali praktické ako aj odborné komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, zohľadňujúc špecifické potreby frekventantov a individuálny prístup. V koncepcii sa proporcionálne striedajú a precvičujú 4 základné zručnosti- produktívne-rozprávanie, písanie a receptívne-čítanie a počúvanie, opierajúc sa o najnovšie učebné texty.

Hodnotenie

Pred začiatkom kurzu účastníci absolvujú tzv. placement test podľa kritérií CEFR, na základe toho sa stanoví východisková úroveň znalosti jazyka. Počas kurzu sa testuje priebežne, spravidla po prebratej téme alebo daného celku. V prípade, že sa účastníci pripravujú na konkrétny certifikát, môžu sa prihlásiť na skúšku, aby získali tento certifikát. Po absolvovaní kurzu dostanú frekventanti certifikát , úspešnosť testov by mala byť 75 percent.

Aktuálne pripravované kurzy